บริการอื่นๆ

บริการยื่นวีซ่า

• บริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดเตรียมเอกสารตามข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
• บริการให้คำแนะนำในการยื่นวีซ่าทุกประเภททั่วโลก เช่นวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น วีซ่านักเรียน วีซ่าดูงาน และอื่นๆ
• เรามีความเชี่ยวชาญในการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย พร้อมให้คำแนะนำและช่วยการเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่าน
• รวมทั้งยื่นวีซ่าประเทศในสหภาพยุโรปในกลุ่มเชงเก้น รวมทั้งวีซ่าประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และอื่นๆ  
• พร้อมทั้งบริการจัดเตรียมเอกสาร โปรแกรมการเดินทาง เอกสารตั๋วเครื่องบิน ประกันสุขภาพ แปลเอกสาร เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า