• ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน คุ้มเวอร์ตัวแม่

  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน คุ้มเวอร์ตัวแม่
  • TPE0309
  • 14,999
  • เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
DAY 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
DAY 2 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
DAY 3 วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ร้านพายสับปะรด – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
DAY 4 หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่  – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พัก 2-3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2-3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 2-3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
รับได้ จอง

12 ส.ค.63 - 15 ส.ค.63
17,99917,99917,99917,99917,999 25
จองทัวร์

15 ส.ค.63 - 18 ส.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

19 ส.ค.63 - 22 ส.ค.63
14,99914,99914,99914,99914,999 25
จองทัวร์

22 ส.ค.63 - 25 ส.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

26 ส.ค.63 - 29 ส.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

29 ส.ค.63 - 1 ก.ย.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

2 ก.ย.63 - 5 ก.ย.63
14,99914,99914,99914,99914,999 25
จองทัวร์

5 ก.ย.63 - 8 ก.ย.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

9 ก.ย.63 - 12 ก.ย.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

12 ก.ย.63 - 15 ก.ย.63
14,99914,99914,99914,99914,999 25
จองทัวร์

16 ก.ย.63 - 19 ก.ย.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

19 ก.ย.63 - 22 ก.ย.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

23 ก.ย.63 - 26 ก.ย.63
14,99914,99914,99914,99914,999 25
จองทัวร์

26 ก.ย.63 - 29 ก.ย.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

30 ก.ย.63 - 3 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

3 ต.ค.63 - 6 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

7 ต.ค.63 - 10 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

10 ต.ค.63 - 13 ต.ค.63
17,99917,99917,99917,99917,999 25
จองทัวร์

14 ต.ค.63 - 17 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

17 ต.ค.63 - 20 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

21 ต.ค.63 - 24 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์