Study Tour พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ พร้อมท่องเที่ยว ณ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Awards of your life …Study Tour April-May 2019, Program 2 weeks ,Sydney-Australia

>> ระดับมัธยมศึกษา – มหาวิทยาลัย กำหนดการเดินทาง 26 เมษายน -10 พฤษภาคม 2562 โปรแกรม 2 สัปดาห์ 12 คืน

TheAwardsEducation ร่วมกับ Viphoo Holiday เสนอโปรแกรมช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน ด้วยการไปพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ พร้อมท่องเที่ยว ณ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

สิ่งที่น้องๆจะได้รับการจากการเข้าร่วมโครงการ ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาทักษะภาษาอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านบทเรียนและกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโทรเลย

K.ตั้ม 089-6998200 <<>> K.ลี 085-0435426

หรือสอบถามทางไลน์ "คลิก" Add friend ได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ค่าโครงการครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ซิดนีย์ สายการบินไทยหรือเทียบเท่า บินตรงสู่เมืองซิดนีย์ไม่แวะต่อเครื่อง

2. พร้อมซิมมือถือ วงเงิน 30 $ เพิ่มความสะดวกในการติดต่อกับผู้ปกครองที่เมืองไทยและค่าบัตรโดยสารสาธารณะ Weekly ticket

3. ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ เมื่อจบได้รับใบประกาศจากทางโรงเรียนและกิจกรรมการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ช่วงบ่าย เช่น Art Gallery, Museum, Ferry Sydney Harbor , Aquarium, Opera house , Sydney Harbor Bridge

4. ค่าท่องเที่ยว Day trip จำนวน 2 โปรแกรม เช่น ดูปลาโลมา พร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมเล่นสกีทราย ที่ Port Stephen ที่เมืองนิวคาสเซิล, เดินป่าเที่ยวสวนสัตว์ชมหมีโคอล่าที่ BlueMountain พร้อมอาหารพิเศษ 2 มื้อ

5. รถรับ-ส่งจาก Airport ทั้งวันไปและวันกลับ พร้อม Day tour , City sight seeing  พร้อมอาหารพิเศษ 2 มื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯดูแลตลอดทริป   จำนวน 2 ท่าน

6. ค่าบริการในการยื่นวีซ่ารวมค่าธรรมเนียม VISA พร้อมคำแนะนำในการยื่นเอกสารและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดูแลและอำนวยความสะดวก

7. ค่าที่พัก พักที่โรงแรมที่ทางคณะจัดให้พักรวมกัน พัก 2-3  คนต่อห้อง  (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 600 เหรียญต่อสัปดาห์)

8. รวมอาหารครบทุกมือ มื้อเช้าที่โรงแรม) และอาหารกลางวัน - เย็น ครบทุกมื้อ คณะจะจัดเป็นอาหารตามร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารเกาหลี เป็นอาหารจานเดียวหรืออาหารมื้อพิเศษตามความเหมาะสม (พิเศษ อาหารบุฟเฟต์พิเศษ 2 มื้อ)

9. รวมประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

ประกาศนียบัตรรับประกาศนียบัตร จาก Mercury College (Sydney )

ราคาสุทธิ : โปรแกรมเรียนภาษา + ท่องเที่ยว  Package 2 wks 129,000 บาท (จำนวนเด็กขั้นต่ำ 15 คน)

สำหรับผู้ปกครอง ราคาสำหรับผู้ปกครองที่ประสงค์จะเดินทางไปดูแลเด็กๆหรือพักผ่อนในช่วงวันหยุดดังกล่าว ราคาจะอยู่ที่ 99,000 บาท (สำหรับการพักตลอดทริป 12 คืน) ทางบริษัทฯจะจัดให้พักที่โรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงกับที่พักของนักเรียน หรือ ในราคาอื่นๆ ตามจำนวนวันที่ผู้ปกครองจะพักสอบถามราคาเป็นกรณีไป

อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ (กรณี ผู้ปกครองให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียนเพียงพอ ประมาณ 200 -500 AUD)

หลักฐาน 

- ใบสมัครของทางบริษัท พร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองกรณีอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องมีจดหมายเซ็นยืนยันจากทางอำเภอหรือสำนักงานเขตในการเดินทางไปต่างประเทศ   

- หนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทางของผู้เดินทาง

- สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดาพร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัญชีออมทรัพย์ของผู้ปกครองตัวเลข 6 หลัก

- รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ  สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เดินทางและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง TheAwardsEducation และ วิภูฮอลิเดย์ จะเก็บเงินค่ามัดจำในวันที่สมัคร 50,000 บาทต่อนักเรียนหนึ่งคนส่วนที่เหลือจะเก็บทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 (เนื่องจากช่วงเดือนดังกล่าวมีผู้ยื่นวีซ่าที่สถานทูตออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการพิจารณาอยู่ที่ 2-3 สัปดาห์ เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารและหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธวีซ่า) 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนเงินค่าโครงการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ 50,000 บาท ในทุกกรณีหากยกเลิกภายหลังจากชำระเงินแล้วเต็มจำนวน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรบริษัทฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนที่หักค่ามัดจำออกแล้ว ต้องแจ้งก่อนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 กรณีวีซ่าไม่ผ่านอันเกิดจากการปฏิเสธจากสถานทูตทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าเรียนคืนหมด ยกเว้นค่ามัดจำ 10,000 บาทอันเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า

สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่  บริษัท ดิอะวอร์ด จำกัด559/140  หมู่บ้านกลางเมืองรัชดา 36 ซอยใหญ่อุทิศ รัชดาภิเษก ซอย 36,แขวงจันทรเกษม,เขตจตุจักร 10900  Id line Chai_Awards Tel +66(0) 2 140 0379 Hotline 085 043 5426, 089 699 8200 TheAwardsEducation@Gmail.com และ บริษัทวิภู ฮอลิเดย์Tel + 66(0) 140 0370 รีบสมัครด่วน !!!  ปิดรับกรุ๊ปภายใน 31 มี.ค. 62